• banner

ยีสต์

เยทส์

Yeasts
SK ประสบความสำเร็จในการผลิตตัวสร้างยีสต์ที่มีความสามารถในการแข่งขันได้ตั้งแต่ 2 ตันต่อชั่วโมง ถึง 5.5 ตันต่อชั่วโมง

เครื่องห่อ